یکی از پارامتر های مهم در لوله های پلی اتیلن ضریب انبساط حجمی آن می باشد و چون تغییرات ناگهانی دما یکی از بدترین عوامل اثرگذار برروی پلیمر می باشد بنابراین با اندازه گیری بازگشت حرارتی آن در دمای 110  درجه به مدت مشخص با توجه به ضخامت جداره لوله ، کاهش طول نمونه پس از سرد شدن نسبت به طول اولیه محاسبه می گردد و این عدد باید از 3% کمتر باشد.

6565