یکی از مهمترین تست های خواص میکانیکی تست کشش می باشد برای انجام این آزمون ابتدا از ماده مورد نظر نمونه دمبلی با ابعاد استاندارد تهیه شده و بعد نمونه بین دوتا فک دستگاه گذاشته شده و با سرعت ثابتی شروع به کشیده شدن می گرددو همزمان نیروی مورد نظر و جابجایی به صورت نمودار ثبت می گردد.ودر نتیجه با محاسبه تنش و کرنش ، شکننده یا چقرمه بودن لوله مشخص می گردد.

این آزمون طبق استاندارد ISO66259 انجام می گیرد.

 

Hisilicon K3