ازمون o.i.tیک ازمون حرارتی می باشد
ودر این ازمون یک مقدار خیلی کم از ماده داخل دستگاه

 Differential Scanning Calorimeter

گذاشته شده و دستگاه با سرعت مشخصی نمونه را گرم می کند بدین ترتیب منحنی انرژی بر حسب دما رسم می گرددو زمان تخریب نمونه در دمای 210 درجه سانتی گراد باید بالاتر از 25 دقیقه باشد.

ازمون بر اساس استاندارد iso11357 انجام می گردد.

o1