دستگاهی برای اندازه گیری خواص مذاب پلیمر می باشد.دستگاه دارای یک محفظه عمودی بوده که ماده مورد نظر در ان ریخته شده و تا دمای استاندارد ( برای پلی اتیلن 190 درجه سانتی گراد) گرم ش ده و ذوب می گردد. مواد با وزن پیستون گذاشته شده روی آن( معمولا 5 کیلو گرم برای پلی اتیلن ) از سوراخ استاندارد آن با قطر 2.0955 خارج می گردد و به عنوان

ان ماده تعریف می گرددهرچقدر ویسکوزیته مواد کمتر باشد M.F.I

M.F.I  ان بیشتر می باشد.

این آزمون طبق استاندارد iso1133 انجام می گردد.

Hisilicon K3

mfi