دوده از جمله مهمترین مواد افزودنی بری افزایش مقاومت پلیمر در مقابل عوامل مهاجم جوی بخصوص پرتو ماورا بنفش به آن اضافه می گردد .اندازه گیری دوده با استفاده از روش پیرولیز و دستگاه کوره انجام می گیرد.

درصد مجاز کربن در لوله پلی اتیلن 0.25±2.25 درصد وزنی بوده و بایستی به طور یکنواخت در سراسر ان توزیع شده باشد.در مناطقی که تجمع کربن بیشتر از حد مجازباشد استحکام لوله در برابر اشعه ماورا بنفش کاهش خواهد یافت.

این ازمون طبق استاندارد iso6964  انجام می گردد.

dode